HYD

Daganatos betegségek

A szövettenyészeteken végzett kísérletek már a ’90-es évek elején igazolták a csökkentett deutériumtartalmú víz, a DDW gátló hatását a daganatos sejtek szaporodására. Ezt a daganatellenes hatást később több független laboratórium megerősítette, köztük a kaliforniai székhelyű Oncotech Inc. is. A DDW daganatellenes hatását in vivo körülmények között, humán emlőtumorral transzplantált egereken is vizsgáltuk; a daganatok az egerek jelentős részében visszafejlődtek, vagy sokkal lassúbb növekedést mutattak.

Ezt követően klinikai kísérletben vizsgáltuk a deutériummegvonás hatását spontán tumoros kutyákon és macskákon, a terápiás eredmények a deutériummegvonás kiemelkedő daganatellenes hatékonyságát igazolták. A kezelés a daganatos kisállatok mintegy 70-80%-ánál eredményezett javulást, a betegség az esetek jelentős részében előrehaladott stádiumból is visszafordítható volt.

A humán klinikai vizsgálatok eredményei szintén visszaigazolták a preklinikai vizsgálatok során kapott eredményeket. A fázis II klinikai vizsgálatban a hatóanyagot fogyasztó prosztatatumoros betegek 30%-ánál jelentős javulást lehetett kimutatni, és az egyéves túlélési adatok szintén szignifikáns különbséget igazoltak a hatóanyagot fogyasztó betegek javára. Az emlő-, tüdő- és hasnyálmirigy-daganatos betegekkel végzett retrospektív vizsgálat értékelése szintén a DDW kiegészítő alkalmazásának előnyét igazolta. A tapasztalatok szerint a konvencionális kezeléssel elérhető eredményeket (medián túlélés, progressziómentes időtartam, stb.) más tumorfajták esetében is többszörözni lehet a deutériumdepléció szupportív alkalmazásával.

Hatásmechanizmus

Az elmúlt évek kutatásai tisztázták a deutérium onkoizotóp szerepét, a deutériumcsökkentés biokémiai hatásmechanizmusát a rák és más krónikus betegségek kialakulásában. A legújabb eredmények szerint az egészséges sejtekben a megfelelően működő mitokondrium (a sejt energiaközpontja) csökkentett deutériumtartalmú anyagcserevizet termel, melynek kiemelten fontos szerepe van a sejtek normál anyagcseréjének fenntartásában. Az élettani deutériumcsökkentés a zsírsavak oxidációján keresztül valósul meg, mivel az állati zsírok, növényi olajok jelentősen alacsonyabb koncentrációban tartalmazzák a deutériumot, mint például a szénhidrátok. Az ivóvízben, illetve más tápanyagokban található deutérium hidrogénre történő stratégiai cseréje, a csökkentett deutériumtartalmú víz alkalmazása egy „anyagcsere-trükk” révén ugyanazt a funkciót látja el, pótolja a sérült működésű sejtekben, amit az egészséges sejtekben az ép működésű mitokondrium lát el az alacsony deutériumtartalmú anyagcserevíz előállításával. A csökkentett deutériumtartalmú víz a mitokondriumok hibás működése esetén is helyreállíthatja a sejt normál működését, az egészséges sejtre jellemző anyagcseréjét, így alkalmas eszköz lehet a rák megelőzésére, illetve kezelésére, még előrehaladott esetekben is.

A deutériummegvonás szintén befolyásolja a daganatok kialakulásában szerepet játszó gének működését. Molekuláris biológiai vizsgálatok szerint szubnormális deutériumszint gátolta a COX-2 gén expresszióját a HT-29 colon (vastagbél) tumoros sejtvonal esetében. A COX-2 gén gátlásának mértéke korrelált a víz D-koncentrációjával, minél alacsonyabb volt a víz D-koncentrációja, annál jelentősebb volt a gátlás. Kísérletek során szintén vizsgáltuk, hogy a DDW befolyásolja-e kémiai karcinogénnel kezelt állatokban a c-myc, Ha-ras onkogének és a p53 gén expresszióját. A DDW-vel itatott csoportban az egerek különböző szerveiben (lép, tüdő, csecsemőmirigy, vese, máj és nyirokcsomók) mindhárom gén expressziója jelentősen csökkent 48 órával a kezelés után. Az eredmények szerint a deutériumkoncentráció változtatásával befolyásolni lehet a tumor kialakulásban szerepet játszó gének működését.

A deutérium élettani szerepének felismerése, gyógyszeripari felhasználása új lehetőségeket nyit meg elsődlegesen a daganatos betegségek célzott terápiájára, a normális sejtműködés deutériummegvonás általi helyreállítására.

Prosztatatumor

Bővebben

Emlőtumor

Tüdőtumor

Hasnyálmirigy-daganat

Egyéb tumorfajták

Állatgyógyászat

Többéves kutatómunka és gyógyszerfejlesztés eredményeképpen a csökkentett deutériumtartalmú készítményt 1999-ben daganatellenes állatgyógyszerként törzskönyvezték VETERA-DDW-25® A.U.V. néven (törzskönyvi szám: 13/99 FVM) daganatos kisállatok kiegészítő kezelésére. A készítmény a daganatos betegségek széles spektrumánál bizonyította rendkívüli hatékonyságát. A DDW-t a sebészeti beavatkozással kombinálva vagy egyes esetekben egyedüli kezelésként alkalmazták. Emlőtumor esetében a válaszadási arány 70% fölötti, az állatok több mint 50%-ánál teljes gyógyulást értek el. Hasonló gyógyulási arányt értek el végbéltumoros állatoknál, leukózisos macskák esetében pedig a teljes gyógyulási arány meghaladta a 70%-ot. Szarkomatoid tumorok esetében a hatás csak rövidebb ideig vagy egyáltalán nem mutatkozott.

A hatékonyság további fokozására a DDW-t klinikai vizsgálat keretében injekciós preparátum formájában lokálisan is alkalmazták. A lokális alkalmazás eredményeképpen olyan esetekben is javulást lehetett elérni, amikor a tumor rezisztensnek bizonyult a per os alkalmazással szemben, így a korábban inoperábilis tumorokat műtétileg el lehetett távolítani. Szövettani vizsgálatok szerint a DDW lokális alkalmazása csökkentette, akár meg is szüntette az invazív tumorok infiltrációját a környező szövetekbe, míg ártalmatlannak bizonyult a környező egészséges szövetekre nézve. A DDW szisztémás és lokális alkalmazása fokozta a készítmény terápiás hatását, és meggátolta a betegség kiújulását. A lokálisan alkalmazható DDW injekciós készítmény önmagában vagy a per os (szájon át szedhető) Vetera-DDW-25-tel együtt alkalmazva hatékony terápiás eszköznek bizonyult agresszív, rossz prognózisú tumorok esetében is.

Prevenció

A DDW rosszindulatú daganatok kialakulását meg­elő­ző sze­repéről

Az elmúlt évek molekuláris biológiai vizsgálatai és állatkísérletes eredményei meggyőző adatokat szolgáltattak a deutériummegvonásnak a daganatok kialakulását megelőző hatására vonatkozóan. Ezek az eredmények megerősítették, hogy a deutériumdepléció befolyásolja a szignál transzdukciós folyamatokat, és apoptózist indukál, amely a COX-2 gén és a prosztaglandinszintézis gátlásán keresztül valósul meg. Hosszú távú állatkísérletek igazolták, hogy a csökkentett deutériumtartalmú víz gátolja a tumorok kifejlődését kémiai rákkeltő anyaggal kezelt egerekben.

Ered­mé­nye­ink alap­ján megalapozottan fel­té­te­lez­hető, hogy a DDW elő­idé­zi a ki­mu­tat­ha­tó­sá­gi szint alatt lé­vő po­ten­ci­á­lis tumor­kez­de­mények pusz­tu­lá­sát, mivel ilyen irányú ha­tá­sa a már képalkotókkal kö­vet­he­tő mé­ret­tar­to­mány­ba tar­to­zó tu­mo­rok ese­té­ben egy­ér­tel­mű. Ezáltal a DDW egy olyan ár­tal­mat­lan esz­kö­ze le­het a meg­elő­zés­nek, amely biz­to­sít­hatja, hogy ne csak a daganat kialakulásának az utol­só fá­zi­sá­ba, ha­nem már jó­val ko­ráb­ban beavat­koz­zunk, és leál­lít­suk a fo­lya­ma­tot. Mai is­me­re­te­ink sze­rint a DDW-t meg­elő­zé­s céljából elég­sé­ges kú­ra­sze­rű­en, évente 2-3 hó­na­pig fogyasztani.

Metabolikus betegségek

A DDW hatása az inzulinrezisztenciára

A metabolikus szindróma (összetett anyagcserezavar) legfontosabb klinikai jellemzője a csökkent inzulinérzékenység. Az inzulinnal szembeni rezisztencia szorosan összefügg a magas vérzsír- és vérnyomásértékekkel, ezek a paraméterek a szív- és érrendszeri betegségek legfőbb kockázati tényezői.

Preklinikai állatkísérletes vizsgálatban a DDW fokozta az inzulin hatását, és javította a sejtek cukorfelvételét cukorbeteggé tett patkányokban. A vércukor-, fruktózamin- és HbA1c-értékek egyértelműen (szignifikánsan) alacsonyabbak voltak azokban a kísérleti állatokban, amelyek ivóvízként DDW-t, mellette inzulint kaptak. Az eredmények alapján a DDW eredményesen alkalmazható lehet metabolikus szindrómában szenvedő betegeknél az inzulinérzékenység javításán keresztül.

Humán klinikai vizsgálatban 30, csökkent glükóztoleranciájú önkéntes részesült DDW-kezelésben 90 napon keresztül. A vizsgálat célja az volt, hogy az inzulinrezisztenciával kapcsolatos élettani paraméterek követésével a DDW cukoranyagcserére kifejtett lehetséges hatását elemezzük. A 0. napon végzett intravénás glükóztolerancia-teszt eredményével összevetve a kezelés végén kapott értékeket a bevont 30 önkéntes közül 15 esetében csökkent a szérum inzulinkoncentrációja (0. nap: 18,0±13,3 μU/ml, 90. nap: 7,7±4,3 μU/ml, p=0,007). A vizsgálat befejezésekor szoros összefüggést igazoltunk az alacsonyabb széruminzulin-koncentráció és a csökkent szérumglükózértékek között. Az inzulinrezisztencia az önkéntesek több mint 30%-ában csökkent a szervezet javuló glükózfelvételének tulajdoníthatóan, mely 6,9±2,4 mg/ttkg/perc értékről 8,6±2,5 mg/ttkg/perc értékre nőtt. Az a tény, hogy a DDW egyidejűleg befolyásolja a széruminzulin- és a vércukorértékeket, valamint az inzulinrezisztenciát, megerősíti, hogy a metabolikus szindrómára jellemző élettani paraméterek egymással szorosan összefüggnek, és felveti annak lehetőségét, hogy a szervezet D-koncentrációja hatással van ezekre a paraméterekre.

Forrás:

Somlyai G., Molnár M., Somlyai I., Fórizs I., Czuppon Gy., Balog K., Abonyi O., Krempels K. (2014) A szervezet szubnormális deutériumszintjének kedvező élettani hatása a glükózintoleranciára, valamint a szérum HDL- és Na+-koncentrációra/Effect of subnormal level of deuterium on glucose tolerance, serum HDL- and Na+-concentration. Egészségtudomány/Health Science LVIII, 1, 104-123

M. Molnár, K. Horváth, T. Dankó, G. Somlyai (2010) Effect of deuterium oxide (D2O) content of drinking water on glucose metabolism on STZ-induced diabetic rats. Proceedings of the 7th International Conference Functional Foods in the Prevention and Management of Metabolic Syndrome 154-155

Sportélettan

A DDW hatása sportolók teljesítőképességére

A DDW hatását sportegészségügyi vizsgálatban vizsgáltuk élsportolók teljesítőképességére, valamint a fizikai terhelést kísérő metabolikus folyamatokra, elsősorban a glükóz anyagcserére és a sav-bázis háztartásra. A vizsgálatban 12 válogatott evezős férfi vett részt, közülük 7 sportoló napi 2 liter csökkentett deutériumtartalmú ivóvizet (Preventa® 105) ivott 44 napig, míg 5 sportoló normál ivóvizet fogyasztott. Mindkét csoport azonos felkészülésben vett részt. A 0. és a 44. napon mindkét csoport többlépcsős terhelést végzett. A sportolók 4x 1500 métert teljesítettek fokozódó intenzitással, a lépcsők között 2 perc pihenővel. A pulzusszámot folyamatosan mértük. A sav-bázis paramétereket (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE), az ionokat (Na+, K+, Cl-), a vér tejsav, vér glukóz koncentrációját, valamint az anionrést nyugalomban (R), a terhelés alatt lépcsőnként (T1-T4) és a restitúció 5. percében (R5’) vett kapilláris vérmintából határoztuk meg. A mérési eredmények megerősítették, hogy a DDW fogyasztásának következtében létrejövő deutériumkoncentráció csökkenést követően a szövetek oxigenizációja jobb lett, kevésbé kerültek oxigén hiányos állapotba, a glükóz-mobilizáció és felhasználás javult, a sejtek metabolikusan jobban tudták kompenzálni a terheléskor jelentkező változásokat. Általánosan ismert, hogy a terhelést követően a megnövekedett energiaigény miatt a vérben először csökken a glükóz koncentrációja. Ezt a jelenséget tapasztaltuk a kontroll csoportnál a vizsgálat kezdetén, 44 nappal később megismételve a terheléses vizsgálatot és a kezelt csoportban a DDW-fogyasztás előtt. A fentiekkel ellentétben a glükózkoncentráció-csökkenés nem következett be a kezelt csoportban a 44 napos DDW-fogyasztást követően. A kezelt csoportban a T1-T2 mérési pontoknál szignifikáns különbséget tapasztaltunk a kezelés előtti értékekhez képest. A glükóz koncentráció a kezelés előtt T1-T2 pontoknál 25-34%-kal csökkent, ami 5-7%-ra mérséklődött a DDW-fogyasztást követően, míg a T4 mérési pontnál az első terheléses vizsgálatnál a nyugalmi értéknek csak minimális (9%-os) növekedését tapasztaltuk, ez a DDW-fogyasztás után meredeken emelkedett és 46%-kal mértünk magasabbat, mint a nyugalmi érték. Abszolút értékben a DDW-fogyasztás előtt a csökkenés 1,9-2,6 mmol/liter volt, míg a növekedés a T4 pontnál mindössze 0,4 mmol/liter. Negyvennégy napos DDW-fogyasztást követően a kezdeti glükóz koncentráció mindössze 0,4-0,5 mmol/liter csökkenést mutatott, valamint 2,5 mmol/liter koncentráció-emelkedést a terheléses vizsgálat második felére. A DDW-fogyasztást követően a vér tejsav-koncentrációjának már a nyugalmi értéke is szignifikánsan alacsonyabb volt az első terheléses vizsgálathoz képest, és a szignifikáns különbség fennmaradt a T1-T3 mérési pontoknál is. Az eredmények arra utalnak, hogy a DDW-fogyasztást követően a sportolók alacsonyabb tejsavszinttel tudták teljesíteni az egyes terhelési lépcsőket, amiből arra lehet következtetni, hogy a terhelést követően a sejtek kevésbé, ill. később kerülnek oxigénhiányos állapotba, vagy javult a tejsav eliminációs képesség. A vizsgálatok megerősítették a sportolók szubjektív tapasztalatait, mely szerint a DDW-fogyasztást követően javult a teljesítményük, gyorsabban regenerálódtak, és kitartóbb fizikai leterhelésre voltak képesek. A DDW – fokozott fizikai igénybevétel mellett – alkalmas a szervezet teljesítőképességének javítására.

Forrás:

Györe I., Somlyai G. (2005) Csökkentett deutérium tartalmú ivóvíz hatása a teljesítőképességre sportolóknál/ The effect of deuterium depleted drinking water on the performance of sportsmen. Sportorvosi Szemle/Hungarian Review of Sports Medicine 46/1:27-38.