Prevenció

hyd-no-vizet-iszik.jpgA DDW-nek a rosszindulatú daganatok kialakulását meg­elő­ző sze­repéről

 

Az elmúlt évek molekuláris biológiai vizsgálatai és állatkísérletes eredményei meggyőző adatokat szolgáltattak a deutériummegvonásnak a daganatok kialakulását megelőző hatására vonatkozóan. Ezek az eredmények megerősítették, hogy a deutériumdepléció befolyásolja a szignál transzdukciós folyamatokat, és apoptózist indukál, amely a COX-2 gén és a prosztaglandinszintézis gátlásán keresztül valósul meg. Hosszú távú állatkísérletek igazolták, hogy a csökkentett deutériumtartalmú víz gátolja a tumorok kifejlődését kémiai rákkeltő anyaggal kezelt egerekben.

 

Ered­mé­nye­ink alap­ján megalapozottan fel­té­te­lez­hető, hogy a DDW elő­idé­zi a ki­mu­tat­ha­tó­sá­gi szint alatt lé­vő po­ten­ci­á­lis tumor­kez­de­mények pusz­tu­lá­sát, mivel ilyen irányú ha­tá­sa a már képalkotókkal kö­vet­he­tő mé­ret­tar­to­mány­ba tar­to­zó tu­mo­rok ese­té­ben egy­ér­tel­mű. Ezáltal a DDW egy olyan ár­tal­mat­lan esz­kö­ze le­het a meg­elő­zés­nek, amely biz­to­sít­hatja, hogy ne csak a daganat kialakulásának az utol­só fá­zi­sá­ba, ha­nem már jó­val ko­ráb­ban beavat­koz­zunk, és leál­lít­suk a fo­lya­ma­tot.

 

Mai is­me­re­te­ink sze­rint a DDW-t meg­elő­zé­s céljából elég­sé­ges kú­ra­sze­rű­en, évente 2-3 hó­na­pig fogyasztani.